Formularz kontaktowy
Proszę wybrać temat
Proszę wybrać lokalizację
Proszę podać imię
Proszę podać nazwisko
Proszę podać nr telefonu lub email
Proszę podać nr telefonu lub email

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą w najkrótszym możliwym terminie.

* Pola oznaczone gwiazdką są obligatoryjne

Informacja dotycząca celów i zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu oraz przysługujących uprawnieniach w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności Inchcape Motor Polska sp. z o.o.

Zaznacz zgody na komunikację marketingową

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Inchcape Motor Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informacji handlowych dotyczących produktów i usług świadczonych oferowanych przez Bravoauto na telekomunikacyjne urządzenia końcowe, za pośrednictwem:

Administratorem danych osobowych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji handlowych jest Inchcape Motor Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („IMP”), pod adresem al. Prymasa Tysiąclecia 64, 01-424 Warszawa. Cele i zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacja o przysługujących uprawnieniach dostępna jest w Polityce prywatności IMP dostępnej na stronie https://bravoauto.pl/polityka-prywatnosci, w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem gdpr@bravoauto.pl

W każdym czasie możecie Państwo zmienić swoje preferowane kanały komunikacji lub wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych ze skutkiem przyszłym, pisząc pod adres gdpr@bravoauto.pl lub kontaktując się z nami w inny sposób.

 

Dziękujemy!

Wiadomość została wysłana.
Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Strona Główna

Polityka prywatności Bravoauto.pl

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Inchcape Motor Polska Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 64, 01-424 Warszawa
Numer KRS: 0000215843
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, IX Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy: 60 305 000,00 PLN
Numer NIP: 5262782779
Numer Regon: 015790996

Kontakt z Administratorem we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możliwy jest pod adresem korespondencyjnym wskazanym powyżej oraz pod adresem email gdpr@bravoauto.pl

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane osobowe

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:

 • Jeżeli kontaktują się Państwo z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej, w celu uzyskania informacji o produktach i usługach.
 • Jeżeli kupują Państwo produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
 • Jeżeli odpowiedzą Państwo na nasze kampanie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
 • Jeżeli Państwa dane osobowe zostaną nam przekazane przez osoby trzecie, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli inni kontrahenci przekażą nam Państwa dane osobowe, gdy jest to dopuszczalne.
 • Jeżeli otrzymamy lub pozyskamy Państwa dane osobowe z innych źródeł (np. z portali i stron internetowych, od brokerów komercyjnych lub z powszechnie dostępnych rejestrów i źródeł internetowych).

Jeżeli udzielą nam Państwo danych w imieniu innej osoby, zobowiązani są Państwo zapewnić, by przed udostępnieniem swoich danych osoba ta otrzymała niniejszą politykę prywatności. Osoby w wieku poniżej 16 lat prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych swoich danych, o ile nie posiadają stosownej zgody rodzica lub opiekuna. Prosimy o pomoc w aktualizacji Państwa danych przez informowanie nas o wszelkich zmianach danych do kontaktu lub preferencji.

Jakie dane mogą być gromadzone na Państwa temat

Zakres Państwa danych osobowych które przetwarza Administrator zależy od charakteru i specyfiki łączących nas relacji. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z Administratorem. W szczególności mogą być gromadzone następujące rodzaje danych na Państwa temat:

 • Dane identyfikacyjne – w tym imię i nazwisko, numer NIP, numer PESEL;
 • Dane kontaktowe – w tym adres email, numer telefonu, adres zamieszkania;
 • Dane dotyczące pojazdu oraz dane finansowe związane z pojazdem, który chcą Państwo kupić lub sprzedać;
 • Zainteresowania - dane na temat Państwa zainteresowań, w tym rodzaj samochodów, które Państwa interesują.
 • Korzystanie ze strony i wiadomości - sposób, w jaki korzystają Państwo z naszej strony oraz czy otwierają Państwo nasze wiadomości lub przekazują je dalej, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz z użyciem innych technologii śledzenia (szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo w Polityce Cookies).
 • Dane serwisowe i sprzedażowe - dane dotyczące zakupów, w tym dane dotyczące pojazdu, numeru identyfikacyjnego klienta, numeru umowy, informacje dotyczące finansowania oraz informacje o wsparciu i serwisie, w tym skargach i reklamacjach.
 • Korzystanie z urządzeń i usług - sposób korzystania przez Państwa z posiadanego urządzenia oraz usług oferowanych w urządzeniu.
Jak mogą być wykorzystane Państwa dane

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, korzystanie z danych osobowych może odbywać się wyłącznie w oparciu o jedną z podstaw prawnych, którą mamy obowiązek wskazać w niniejszej Polityce dla każdego sposobu przetwarzania danych. Podstawy te określone zostały w Art. 6 RODO. W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 • w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy, podjętych w związku z Państwa zapytaniem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w ramach czynności zmierzających do wykonania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w ramach wykonania obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego w szczególności na kontakcie z Państwem w celu przedstawienia oferty i dalszego kontaktu z nią związanego, na archiwizacji dokumentacji w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na prowadzeniu działań marketingowych, na które wyraziliście Państwo odrębną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Przekazanie danych innym podmiotom:

Zakres podmiotów, którym Państwa dane osobowe zostaną udostępnione lub powierzone do przetwarzania zależy od charakteru i specyfiki łączących nas relacji. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo kontaktując się z Administratorem. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne dla takiego przekazania.

Wszystkie Państwa dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach (lub w bezpiecznych kopiach papierowych) naszych lub naszych kontrahentów bądź podwykonawców, a dostęp do nich oraz ich wykorzystanie podlegają naszym politykom i standardom bezpieczeństwa (bądź równorzędnym standardom naszych podwykonawców lub kontrahentów). Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo kontaktując się z Administratorem.

Możemy przekazywać Państwa dane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Transfer ten odbywa się do Państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony na podstawie decyzji lub w przypadku braku takiej decyzji zabezpieczony jest przez nas poprzez umowy zawarte za pomocą standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Zastosowanie mogą znaleźć także wiążące reguły korporacyjne naszych dostawców. Kopię zabezpieczeń transferu danych mogą Państwo otrzymać kontaktując się z Administratorem.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Państwa danych:

Stosujemy szereg różnych zabezpieczeń, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania, w celu ochrony Państwa danych i utrzymania ich bezpieczeństwa, poufności, integralności oraz dostępności.
Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesył danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolny od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Państwa danych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych.

Co do zasady Państwa dane osobowe Państwa dane osobowe nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, o których mowa w Art. 22 ust. 1 i 4 RODO. W przypadku podejmowania takich decyzji Administrator przekaże Państwu dodatkową informację. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo kontaktując się z Administratorem.

W przypadku, gdy udostępniliśmy Państwu (lub gdy wybrali Państwo) hasło umożliwiające dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub innego portalu, aplikacji bądź serwisu, który prowadzimy, są Państwo odpowiedzialni za zachowanie takiego hasła w poufności oraz za zastosowanie się do wszelkich innych procedur bezpieczeństwa, o których Państwa powiadomimy. Prosimy o nieudostępnianie hasła innym osobom.

Jak długo przechowujemy Państwa informacje:

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy, oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowujemy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.

Dostęp do Państwa danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu. Szczegółowe informacje w tym zakresie uzyskacie Państwo kontaktując się z Administratorem, okres przetwarzania danych osobowych zależny jest bowiem od charakteru i specyfiki relacji między nami.

Przysługujące Państwu uprawnienia:

W zakresie i na zasadach określonych w Art. 15-21 RODO, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (Art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania swoich danych oraz ich uzupełnienia (Art. 16 RODO); prosimy o informowanie nas o zmianie Państwa danych, aby móc je zaktualizować, a także o ewentualnych zmianach Państwa preferencji co do kontaktu;
 • prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych (Art. 17 RODO);
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (Art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia Państwa danych (Art. 20 RODO).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celach marketingowych (Art. 21 RODO).

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych opiera się na zgodzie, taką zgodę możecie Państwo w każdej chwili odwołać, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia wyrażonej zgody.

Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem podanym powyżej.

Informujemy także, że mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Zmiany Polityki Prywatności:

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub wprowadzane zmiany. O takich zmianach oraz dacie ich wejścia w życie zostaniecie Państwo poinformowani. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 19 maja 2023 r.

×
Sprzedaj swój samochód.
Wyceń online